Adatvédelmi tájékoztató

A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a vemely űrlapot kitöltő érdeklődők tájékoztatása.

Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelője: Kaján Bors Betéti Társaság

Székhely/Postázási cím: 2000 Szentendre, Füzespark utca 14. I. em. 4.

Kapcsolat: info@kajanborshome.hu vagy a honlapon a kapcsolati menün keresztül.

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

személyes adat: Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami egy természetes személlyes (érintett) kapcsolatba hozható, vagy bármilyen vonatkoztatás levonható az adatokból az érintettre vonatkozóan.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

addattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Milyen adatokat mentünk?

Google Analytics. A honlap böngészésekor anonim módon egyedi azonosítót kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal felveszi látogatása kezdő- illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató tájékozódhat az oldalunkon elhelyezett adatvédelmi tájékoztatóból.

Google Tag Mannager. A honlap böngészésekor anonim módon egyedi azonosítót kap, amellyel a Google Tag Mannager a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal felveszi látogatása kezdő- illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató tájékozódhat az oldalunkon elhelyezett adatvédelmi tájékoztatóból.

Google Ads. A honlap böngészésekor anonim módon egyedi azonosítót kap, amellyel a Google Ads a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal felveszi látogatása kezdő- illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató tájékozódhat az oldalunkon elhelyezett adatvédelmi tájékoztatóból.

Facebook pixel. A honlap böngészésekor anonim módon egyedi azonosítót kap, amellyel a Facebook Pixel a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai és/vagy hirdetési céllal felveszi látogatása kezdő- illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató tájékozódhat az oldalunkon elhelyezett adatvédelmi tájékoztatóból.

Hotjar. A honlap böngészésekor anonim módon egyedi azonosítót kap, amellyel a Hotjar a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal felveszi látogatását és a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató tájékozódhat az oldalunkon elhelyezett adatvédelmi tájékoztatóból

Ajánlat kérés.

Weboldalunkon lehetősége van ajánlatot kérni valamelyik csomagunkra. Ekkor önkéntesen hozzájárul a következő adatok kezeléséhez:

 • név;
 • e-mail
 • telefonszám
 • szolgáltatással kapcsolatos válaszok

Miért kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének célja

 • hogy kapcsolatot tartsunk Önnel;
 • hogy azonosíthassuk a feliratkozókat, és megkülönböztethessük őket egymástól;
 • hogy mérjük a felhasználók elégedettségét;
 • hogy rendszeresen hírlevelet küldhessünk látogatóinknak.

Bármely olvasó, felhasználó leiratkozni a “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben.

Az adatkezelés időtartama:

A Google Analytics által létrehozott cookiek 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor törlődnek. 

Jogorvoslati lehetőség:

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével, például számla kiállítás),

Ajánlatkérés, Kapcsolatfelvétel

Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor a e-mailt küld a a weboldalon keresztül. A látogató addig nem is tud e-mailt küldeni, amíg hozzá nem járul, hogy adatait kezelhesse az üzemeltető.

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, cégnév, email cím, egyéb megadott adatok, további leírás.

Adatkezelés célja: A beérkezett ajánlatok összegyűjtése és a megadott adatok alapján ajánlatadás az aktuális szolgáltatásra. Későbbiekben pedig az érdeklődővel a kapcsolattartás, végezetül pedig számlázás.

Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatvédelmi tájékoztató módosítása:

Fenntartjuk magunknak a jogot jelen “Adatvédelmi tájékoztató” módosítására, amelyről az érintettek ezen a linken bármikor tájékozódhatnak. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://kajanborshome.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linken történik. Jelen tájékoztató módosításai ezen a címen történő közzététellel lépnek hatályba.